+995 591 34 44 55
აირჩიეთ ენა EN
საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი
საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი (GCSD) არის არასამეწარმეო, არა სამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ძირითადი მიზნებია საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ქვეყნის ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვის პრინციპების განმტკიცება და ქვეყნის მდგრადი განვითარების პირობების შექმნა.    
ცენტრის მიზნებიდან გამომდინარე, მისი საქმიანობა მოიცავსკვლევასმონიტორინგსადვოკატირებასა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.