პროექტები

სამოქალაქო მონიტორინგი უსაფრთხოებისთვის

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შესაძლებლობათა გაძლიერებას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ცენტრი მონიტორინგს გაუწევს კომიტეტის საქმიანობას; მოამზადებს შესაბამის მოხსენებებსა და რეკომენდაციებს; უზრუნველყოფს სამოქალაქო სექტორის ეფექტიან მონაწილეობას უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვებში.

პროექტის საქამიანობა მოიცავს შემდეგი აქტივოვობების განხორციელებას:

  • კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესწავლა და ანალიზი;
  • შეხვედრები და დისკუსიები კომიტეტის წევრბთან და აპარატის თანამშრომლებთან;
  • უსაფრთხოების სექტორის საპარლამენტო ზედამხედველობასთანდაკავშირებით სხვადასხვა სახელმწიფოებში არსებული პრაქტიკის შესწავლა;
  • კომიტეტის სხდომების მუდმივი მონიტორინგი;
  • შუალედური და საბოლოო ანგარიშებისა და რეკომენდაციების მომზადება;
  • შესაბამისი დისკუსიების ორგანიზება და პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე სხვა შესაბამისი აქტივობების განხორციელება. 

სხვა პროექტები

VACCINATION4GEORGIA

დონორი: გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ)